RMN-Thumbnail-Image_Give-thanks-copy.jpg
News Release

Usa ka Espesyal nga Video nga Mensahe sa Paglaum ug Pagkaayo Gikan sa Propeta karong Umaabot Nobyembre 20

Russell M. Nelson, propeta ug presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, mopakigbahin og usa ka espesyal nga video nga mensahe sa tibuok kalibotan karong Nobyembre 20, 2020, sa alas 11 sa buntag. MST.

Kining 11 ka minuto nga video magpunting sa mga pamaagi nga kita makakaplag og paglaum ug pagkaayo pinaagi ni Jesukristo atol niining panahon sa dakong pagkabuak-buak ug kahuyang sa tibuok kalibotan. Kini imantala sa sosyal media nga account ni Presidente Nelson (Facebook, Instagram, Twitter) ug diha sa nag-unang YouTube channel sa Simbahan diha sa 31 ka mga pinulongan.* Ang video maanaa pagkahuman dayon aron matan-aw bisan kanus-a [link for details] ug alang sa pag-download sa Newsroom.ChurchofJesusChrist.org ug diha sa Gospel Media sa Simbahan.

Si Presidente Nelson nahimong Apostol ni Ginoong Jesukristo sukad pa niadtong 1984. Nahimo siyang senyor nga lider sa Simbahan niadtong Enero 2018. Ang iyang panahon isip presidente nailhan pinaagi sa tibuok kalibutan nga pagpangalagad (nakabisita siya sa 32 ka mga nasud ug mga teritoryo sa U.S.), dugang nga pagtukod og mga templo (ang atong labing sagrado nga mga lugar), ug dako nga kausaban sa organisasyon. Sugod niadtong Abril 2018 nga kinatibuk-ang komperensya diin siya gipaluyohan isip presidete sa Simbahan, si Presidete Nelson nagsugod og pahibalo og kanunay nga mga kausaban nga gituyo aron sa pagtabang sa mga Santos nga makapangalagad nga mas sama kang Jesukristo ug mas gihatagan og gibug-aton ang kaimportante sa Manluluwas sa kalibotan diha sa tanang gibuhat sa Simbahan.

Sa wala pa mahimong usa ka relihiyo nga lider sa tibuok kalibutan, si Presidente Nelson mao ang usa ka pioneer heart surgeon [nag-unang tig-opera og kasingkaasing]. Isip doktor nga nagbansay sa pag-opera sa Minnesota niadtong 1951, siya mitabang sa pagsiksik ug paghimo sa labing unang sakop ako sa grupo nga mihimo sa labing unang heart-lung nga makina nga gamiton sa open-heart nga operasyon. Siya ang labing unang mipahigayon og open-heart mga operasyon sa Utah niadtong 1955. Siya nakaserbisyo isip presidente sa Society for Vascular Surgery, direktor sa American Board of Thoracic Surgery, chairman sa Council on Cardiovascular Surgery alang sa American Heart Association, ug presidente sa Utah State Medical Association. Siya nakasulat og daghan nga mga kapitulo sa medikal nga mga basahon ug ubang mga publikasyon. Siya propesyonal nga nakapanudlo ug nakabisita daghang mga organisasyon sa tibuok Estados Unidos ug sa ubang mga nasud.

Si Presidente Nelson usa ka amahan ngadto sa 10 (siyam ka mga babaye ug usa ka lalaki), apohan sa 57, ug apohan sa tuhod nga 127. Ang una niyang asawa (ug ang inahan sa ilang 10 ka anak), si Dantzel, namatay dul-an sa 16 ka tuig na ang milabay. Duha sa ilang mga anak nga babaye (Wendy ug Emily) namatay sa kanser. Siya ug ang iyang ikaduhang asawa, si Wendy, naminyo sukad niadtong 2006.

*Kini nga video imantala sa Albanian, Arabic, Cambodian, Cebuano, Chinese/Cantonese, Chinese/Mandarin, Czech, Danish, Dutch, English (nga adunay sinulat nga hubad), Finnish, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Norwegian, Portuguese, Romanian, Russian, Samoan, Spanish, Swedish, Tagalog, Tahitian, Thai, Tongan, ug Ukrainian.

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.