News Release

Ang Propeta Mipagawas og usa ka Mensahe sa Makaayo nga Gahum sa Pasalamat

Relihiyoso nga lider sa tibuok kalibutan mihalad og pag-ampo sa pasalamat ug nagdapit sa katawhan bisan asa sa pagbuhat og duha ka importante nga mga butang nga makatabang sa pag-ayo sa atong nangabuak-buak nga mga relasyon ug mga komunidad

Russell M. Nelson, usa ka relihiyoso nga lider sa tibuok kalibutan ug presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, adunay usa ka bag-ong mensahe sa paglaum, pagkaayo, ug panaghiusa aron sa pagtabang sa paghaw-as kanato gikan sa kahiladman sa COVID-19 ug mowagtang sa ubang mga sakit sama sa kasilag ug dili maayong pamatasan.

Ang propeta mitanyag og pag-ampo sa pasalamat alang sa kalibutan ug sa matag tawo diha sa sulod niini. Siya usab midapit sa tanan, bisan asa, sa pagbuhat og duha ka importante nga mga butang nga makatabang sa pag-ayo sa atong nangabuak-buak nga mga relasyon ug mga komunidad:

1. Himoa ang social media nga inyong kaugalingong personal nga journal sa pasalamat sulod sa pito ka adlaw

2. Pag-ampo sa pasalamat

        

I-download kini nga video

Nagpahayag sa iyang kaugalingong pasalamat alang sa mga siyentipiko ug tigpaniksik kinsa nagpalambo og bakuna sa COVID-19, ang propeta (usa ka kanhi pioneer cardiovascular ug thoracic surgeon) nagpahinumdom kanato nga “walay tambal o operasyon nga makaayo sa daghang espiritwal nga mga kagul-anan ug kasakit nga atong giatubang” isip usa ka tiningub nga tibuok kalibutan nga katilingban. Kini naglakip sa mga bisyo sa kasilag, kagubot, biyolente nga diskriminasyon sa kaliwat, pagkadili matinuoron, ug kakulang sa maayong pamatasan. “Hinoon, adunay usa ka alibyo—usa nga daw makapatingala—tungod kay sukwahi kini sa atong natural nga mga panghunahuna, ” si Presidente Nelson miingon. “Ingon man, ang epekto niini napamatud-an na sa mga siyentipiko ug usab sa mga lalaki ug mga babaye nga may hugot nga pagtuo. Ako nagtumbok sa makaayo nga gahum sa pasalamat.”

Bisitaha ang Pagpasalamat.SimbahanniJesukristo.org aron sa pagbasa ug pagtan-aw sa video nga mensahe sa propeta diha sa 31 ka mga pinulongan. Samtang naa didto, mahimo usab ninyong

basahon ang personal nga istorya ni Presidente Nelson sa higayon ug sa unsang paagi siya nakadawat og inspirasyon sa paghalad niining tibuok kalibutan nga pag-ampo sa pasalamat.

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.