News Release

Tagalog and Cebuano Translations Available for the New Proclamation to the World

A new proclamation in honor of the 200th anniversary of Joseph Smith’s First Vision was introduced by President Russell M. Nelson during the Sunday morning session of the 190th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints,

Titled “The Restoration of the Fulness of the Gospel of Jesus Christ: A Bicentennial Proclamation to the World,” this document outlines core Latter-day Saint beliefs.

These include the supremacy of Jesus Christ in salvation, the divinity of Joseph Smith’s revelations and the Book of Mormon, the unique mission of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, and the ongoing nature of the Restoration that began with Joseph Smith’s First Vision of Deity in 1820.

People everywhere are invited to know for themselves that God speaks and that this Restoration of truth is occurring to help them prepare for the Second Coming of Jesus Christ.

President Nelson introduced and delivered the proclamation (authored by the First Presidency and Quorum of the Twelve Apostles) in a previously recorded video from the Sacred Grove in Palmyra, New York. That grove was the site of Joseph Smith’s vision of God the Father and Jesus Christ.

Instead of erecting a physical monument in honor of that special time in Church history (as has been done previously), President Nelson said the First Presidency and Quorum of the Twelve Apostles felt inspired to create a “monument of words—words of solemn and sacred proclamation—written not to be carved in ‘tables of stone,’ but in words that could be etched in the ‘fleshy tables’ of all human hearts’ (2 Corinthians 3:3).”

Aside from English, the proclamation is available in other languages including Tagalog and Cebuano.

For English, click here.

Tagalog

Ang Pagpapanumbalik ng Kabuuan ng Ebanghelyo ni Jesucristo

Isang Proklamasyon sa Mundo para sa Ika-200 Taong Anibersaryo

Ang Unang Panguluhan at Kapulungan ng Labindalawang Apostol ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw

Ang proklamasyon na ito ay binasa ni Pangulong Russell M. Nelson bilang bahagi ng kanyang mensahe sa Ika-190 Taunang Pangkalahatang Kumperensya na ginanap noong ika-5 ng Abril 2020, sa Salt Lake City, Utah.

Taimtim naming ipinapahayag na minamahal ng Diyos ang Kanyang mga anak sa bawat bansa sa mundo. Ipinagkaloob sa atin ng Ama sa Langit ang banal na pagsilang, ang walang katumbas na buhay, at ang walang-katapusang sakripisyo ng pagbabayad-sala ng Kanyang Pinakamamahal na Anak, na si Jesucristo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ama, nabuhay muli si Jesus at nakamit ang tagumpay laban sa kamatayan. Siya ang ating Tagapagligtas, ang ating Halimbawa, at ang ating Manunubos.

Dalawang daang taon na ang nakalipas, isang magandang umaga ng tagsibol noong 1820, ang batang si Joseph Smith, na naghahangad na malaman kung anong simbahan ang dapat niyang sapian, ay nagtungo sa kakahuyan na malapit sa kanyang tahanan sa may hilagang bahagi ng New York, USA upang manalangin. May mga tanong siya tungkol sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa at naniwala na gagabayan siya ng Diyos.

Mapagpakumbaba naming ipinapahayag na bilang kasagutan sa kanyang dalangin, nagpakita ang Diyos Ama at ang Kanyang Anak, na si Jesucristo kay Joseph at pinasimulan ang “pagpapanumbalik ng lahat ng bagay” (Mga Gawa 3:21)tulad ng ibinadya sa Biblia. Sa pangitaing ito, nalaman niya na kasunod ng pagkamatay ng mga orihinal na Apostol, ang Simbahan ni Cristo na nakatala sa Bagong Tipan ay nawala sa lupa. Magiging kasangkapan si Joseph sa pagbabalik nito.

Ipinapahayag namin na sa ilalim ng direksyon ng Ama at ng Anak, dumating ang mga sugo mula sa langit upang turuan si Joseph at muling itatag ang Simbahan ni Jesucristo. Ipinanumbalik ni Juan Bautista, na nabuhay na mag-uli, ang awtoridad na magbinyag sa pamamagitan ng paglulubog sa tubig para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ipinanumbalik ng tatlo sa orihinal na labindalawang Apostol—nila Pedro, Santiago, at Juan—ang pagka-apostol at mga susi ng awtoridad ng priesthood. Dumating din ang iba pa, kabilang si Elijah, na nagpanumbalik ng awtoridad na magbuklod ng mga pamilya magpakailanman sa isang walang hanggang ugnayan na napagtagumpayan ang kamatayan.

Nagpapatotoo rin kami na binigyan si Joseph Smith ng kaloob at kapangyarihan ng Diyos na magsalin ng isang sinaunang talaan: ang Aklat ni Mormon—Isa Pang Tipan ni Jesucristo. Kabilang sa mga nasusulat sa mga sagradong pahina nito ang tala tungkol sa personal na ministeryo ni Jesucristo sa mga tao sa kanlurang bahagi ng mundo pagkatapos ng Kanyang Pagkabuhay na Mag-uli. Itinuturo nito ang layunin ng buhay at ipinaliliwanag ang doktrina ni Cristo, na siyang sentro ng layuning iyon. Bilang katuwang na banal na kasulatan ng Biblia, nagpapatotoo ang Aklat ni Mormon na ang lahat ng tao ay anak ng isang mapagmahal na Ama sa Langit, na Siya ay may banal na plano para sa ating buhay, at ang Kanyang Anak, na si Jesucristo, ay nagsasalita sa atin ngayon katulad noong sinaunang panahon.

Ipinapahayag namin na Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, na itinatag noong Miyerkules, ika-6 ng Abril 1830, ang ipinanumbalik na Simbahan ni Cristo na nakatala sa Bagong Tipan. Nakasalig ang Simbahang ito sa sakdal na buhay ng pangunahing batong-panulok nito, na si Jesucristo, at sa Kanyang walang katapusang Pagbabayad-sala at literal na Pagkabuhay na Mag-uli. Muling tumawag si Jesucristo ng mga Apostol at pinagkalooban sila ng awtoridad ng priesthood. Inaanyayahan Niya tayong lahat na lumapit sa Kanya at sa Kanyang Simbahan, upang tumanggap ng Espiritu Santo, ng mga ordenansa ng kaligtasan, at magkamit ng walang maliw na kagalakan.

May dalawang daang taon na ngayon ang nakalipas mula nitong Pagpapanumbalik na pinasimulan ng Diyos Ama at ng Kanyang Pinakamamahal na Anak, na si Jesucristo. Milyun-milyong tao na sa mundo ang tumanggap sa mga iprinopesiyang pangyayaring ito.

Malugod naming ipinapahayag na ang ipinangakong Pagpapanumbalik ay sumusulong sa pamamagitan ng patuloy na paghahayag. Kailanman ay hindi na magiging katulad nang dati ang mundo, habang ang Diyos ay patuloy na “ti[ti]punin ang lahat ng mga bagay kay Cristo.”(Mga Taga-Efeso 1:10)

Lakip ang lubos na paggalang at pasasalamat, kami bilang Kanyang mga Apostol ay nag-aanyaya sa lahat na malaman—tulad ng pagkakaalam namin—na bukas ang kalangitan. Ipinapahayag namin na ipinababatid ng Diyos ang Kanyang kalooban sa Kanyang mga minamahal na anak. Nagpapatotoo kami na yaong mga mapanalanging pag-aaralan ang mensahe ng Pagpapanumbalik at kikilos nang may pananampalataya ay pagpapalaing magkamit ng kanilang sariling patotoo sa kabanalan nito at sa layunin nitong ihanda ang mundo para sa ipinangakong Ikalawang Pagparito ng ating Panginoon at Tagapagligtas, na si Jesucristo.

Cebuano

Ang Pagpahiuli sa Kahingpitan sa Ebanghelyo ni Jesukristo

Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan sa Ikaduhang Siglo nga Kasaulogan

Ang Unang Kapangulohan ug Konseho sa Napulog Duha ka mga Apostoles sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Kini nga pamahayag gibasa ni Presidente Russell M. Nelson isip kabahin sa iyang mensahe sa ika-190 nga Tinuig nga Kinatibuk-ang Komperensya, Abril 5, 2020, sa Siyudad sa Salt Lake, Utah.

Kami ligdong nga mamahayag nga ang Dios nagmahal sa Iyang mga anak sa matag nasud sa kalibutan. Ang Dios nga Amahan mihatag kanato sa balaanong pagkatawo, walay sama nga kinabuhi, ug walay kinutuban nga maulaong sakripisyo sa Iyang Pinalanggang Anak, si Jesukristo. Pinaagi sa gahum sa Amahan, si Jesus mibangon pag-usab ug nakaangkon og kadaugan batok sa kamatayon. Siya ang atong Manluluwas, atong Ehemplo, ug atong Manunubos.

Duha ka gatus ka tuig na ang milabay, sa usa ka matahum nga buntag sa tingpamulak niadtong 1820, ang batan-ong si Joseph Smith, nagtinguha nga masayud kon hain nga simbahan ang apilan, miadto sa kakahoyan aron mag-ampo duol sa iyang panimalay sa amihanang bahin sa New York, USA. Aduna siyay mga pangutana kalabut sa kaluwasan sa iyang kalag ug misalig nga ang Dios mogiya kaniya.

Uban sa kamapainubsanon, kami modeklarar nga agig tubag sa iyang pag-ampo, ang Dios nga Amahan ug ang Iyang Anak, si Jesukristo, mipakita kang Joseph ug mipasiugda sa pagpabalik sa tanang butang (itandi sa Mga Buhat 3:21) sama sa gipanagna diha sa Biblia. Dinhi niini nga panan-awon, iyang nakat-unan nga human mamatay ang orihinal nga mga Apostoles, ang Simbahan ni Kristo sa Bag-ong Tugon nawala sa kalibutan. Si Joseph ang mahimong himan sa pagbalik niini.

Kami momatuod nga ubos sa direksyon sa Amahan ug sa Anak, ang langitnon nga mga mensahero mianhi aron sa pagtudlo kang Joseph ug sa pag-establisar og usab sa Simbahan ni Jesukristo. Ang nabanhaw nga si Juan Bautista mipahiuli sa awtoridad sa pagbunyag pinaagi sa pagpaunlod alang sa kapasayloan sa mga sala. Tulo sa orihinal nga napulog duha ka mga Apostoles—si Pedro, Santiago, ug Juan—mipahiuli sa pagka-apostol ug sa mga yawe sa awtoridad sa pagkapari. Ang uban mianhi usab, lakip ni Elijah, kinsa mipahiuli sa awtoridad sa paghiusa sa mga pamilya hangtud sa kahangturan diha sa mahangturon nga mga pakigrelasyon nga molungtad lapas sa kamatayon.

Dugang kaming mosaksi nga si Joseph Smith gihatagan sa gasa ug gahum sa Dios sa paghubad sa usa ka karaan nga rekord: ang Basahon ni Mormon—Lain nga Tugon ni Jesukristo. Ang mga pahina niining sagrado nga teksto naglakip og usa ka asoy sa personal nga pagpangalagad ni Jesukristo taliwala sa katawhan sa Kasadpang Bahin sa Kalibutan human sa Iyang Pagkabanhaw. Nagtudlo kini sa katuyoan sa kinabuhi ug nagpasabut sa doktrina ni Kristo, nga mahinungdanon alang niana nga katuyoan. Isip kauban nga kasulatan sa Biblia, ang Basahon ni Mormon nagpamatuod nga ang tanang tawhanong nilalang mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye sa usa ka mahigugmaong Amahan sa Langit, nga Siya adunay balaan nga plano alang sa atong kinabuhi, ug nga ang Iyang Anak, si Jesukristo, namulong karon sa samang paagi sa karaang panahon.

Kami modeklarar nga Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, nga giorganisar niadtong Abril 6, 1830, mao ang Simbahan ni Kristo sa Bag-ong Tugon nga gipahiuli. Kini nga Simbahan nakaangkla sa hingpit nga kinabuhi sa ulohang bato sa pamag-ang niini, si Jesukristo, ug diha sa Iyang walay kinutoban nga Pag-ula ug literal nga Pagkabanhaw. Si Jesukristo mitawag na usab og mga Apostoles ug mihatag kanila og awtoridad sa pagkapari. Midapit Siya kanatong tanan sa pagduol ngadto Kaniya ug sa Iyang Simbahan, sa pagdawat sa Espiritu Santo, sa mga ordinansa sa kaluwasan, ug sa pag-angkon og malungtarong kalipay.

Duha ka gatus ka tuig na ang milabay sukad nga gipasiugdahan sa Dios nga Amahan ug sa Iyang Pinalanggang Anak, si Jesukristo, kini nga Pagpahiuli. Minilyon sa tibuok kalibutan ang mihangop sa kahibalo mahitungod niining gipanagna nga mga panghitabo.

Malipayon kaming modeklarar nga ang gisaad nga Pagpahiuli padayon nga mahitabo pinaagi sa nagpadayon nga pagpadayag. Ang kalibutan dili na gayud mahimong sama kaniadto, tungod kay ang Dios “[mo]hiusa diha kang Kristo sa tanang mga butang” (Mga Taga-Efeso 1:10).

Uban sa balaang pagtahud ug pagpasalamat, kami isip Iyang mga Apostoles modapit sa tanan nga masayud—sama kanamo—nga ang kalangitan bukas. Kami momatuod nga ang Dios mipahibalo sa Iyang kabubut-on alang sa Iyang pinalanggang mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye. Kami mopamatuod nga kadtong mainampuong magtuon sa mensahe sa Pagpahiuli ug molihok uban sa pagtuo

mapanalanginan nga makaangkon og ilang kaugalingong pagsaksi sa kabalaan niini ug sa katuyoan niini sa pag-andam sa kalibutan alang sa gisaad nga Ikaduhang Pag-anhi sa atong Ginoo ug Manluluwas, si Jesukristo.

Historical Background

This is the sixth proclamation issued by the Church. The others were made in 1841 (to the Saints only), 1845, 1865, 1980 and 1995.

The 1980 proclamation most closely resembles the one President Nelson introduced Sunday. During the April 1980 general conference, the Church celebrated 150 years since its organization by issuing a proclamation from a reconstructed log home on the site of the Peter and Mary Whitmer farm in Fayette, New York. It was in the Whitmers’ original home that Joseph Smith translated some pages of the Book of Mormon in 1829 and formally organized the Church in 1830.

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.